Dagsorden Ordinær generalforsamling i Cykel for sagen  
mandag d. 25. marts 2024 kl 19

Mødested: Varde Cykelklub, Håndværkervej 10a, 6800 Varde

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent

 

2.     Bestyrelsens beretning

 

3.     Foreningens regnskab for det afsluttede regnskabsår. (Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december)

 

4.     Indkomne forslag.

 

Bestyrelsen foreslår foreningen nedlagt, pga. manglende deltagere de sidste år.

(Se bemærkninger nederst på denne dagsorden)

 

Hvis der vedtages at nedlægge foreningen, bortfalder de resterende dagordenspunkter. Og bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 25. marts 2024 kl 20.30 hvis det er nødvendigt (se bemærkningerne)

 

 

5.     Valg til bestyrelsen:

Bestyrelsen består af i alt fem medlemmer der vælges for 2 år ad gangen, på valg er  3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant (lige år).

På Valg er:

Palle Kristensen

Viggo Bloch

Jørgen Randrup

Suppleant Torben Kloster

6.     Valg af revisor, samt revisorsuppleant, for 1 år ad gangen
Revisor
Lars Æbelø-Nielsen

Revisor suppleant: Birthe Christensen

 

7.     Evt

 

 

Bemærkninger til punkt 4:

Foreningen kan nedlægges af en generalforsamling, såfremt der på mødeindkaldelsen er meddelt forslag herom og 2/3 af de fremmødte medlemmer - der samtidig udgør mindst halvdelen af foreningens medlemmer - stemmer for nedlæggelsen.

Opnås på generalforsamlingen 2/3 flertal for nedlæggelse af foreningen, men stemmerne udgør ikke halvdelen af foreningens samlede antal medlemmer, indkaldes til ny generalforsamling med samme dagsorden. Såfremt der her om samme forslag opnås 2/3 flertal for nedlæggelse af foreningen, er denne beslutning endegyldig uanset antallet af repræsenterede medlemmer.

I tilfælde af foreningens afvikling overføres eventuelle midler til Dansk Arbejder Idrætsforbund, som efter bedste evne sørger for, at midlerne benyttes til aktiviteter for psykisk sårbare.

 

                                                                                      

Dagsorden ekstraordinær generalforsamling i Cykel for sagen 
mandag d. 25. marts 2024 kl 20.30

Mødested: Varde Cykelklub, Håndværkervej 10a, 6800 Varde

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent

 

2.     Indkomne forslag.

 

Bestyrelsen foreslår foreningen nedlagt, pga. manglende deltagere de sidste år.

(Se bemærkninger nederst på denne dagsorden)

 

Genoptagelse af punkt 4 fra ordinære generalforsamling d. 25.3.24

 

Eventuelt

 

 

     

 

Bemærkninger til pkt 2

Såfremt der her om samme forslag opnås 2/3 flertal for nedlæggelse af foreningen, er denne beslutning endegyldig uanset antallet af repræsenterede medlemmer.

I tilfælde af foreningens afvikling overføres eventuelle midler til Dansk Arbejder Idrætsforbund, som efter bedste evne sørger for, at midlerne benyttes til aktiviteter for psykisk sårbare.

 

                                                                                      

Dagsorden generalforsamling i Cykel for Sagen  d.   09. marts 2023 kl 19.30

Mødested: Pro Varde, Kong Svends Plads

Dagsorden:  (14 deltagere)

1.     Valg af dirigent Ole Paterek foreslået og valgt. Kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
 

2.     Bestyrelsens beretning v formanden Palle Kristensen

Formandsberetningen

Beretningen godkendt
3.     Foreningens regnskab v. kassereren

(Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december). Knud Dreier fremlægger.
 CFS Årsrapport 2022 til generalforsamling 7.3.2023 

Knud Dreier og vores bogholder kurt Carstensen gennemgik regnskabet.
Regnskabet godkendt.

4.     Indkomne forslag Ingen indkomne forslag
 
5.     Valg til bestyrelsen:
På valg er 3 medlemmer af bestyrelsen:
a)   Kasserer Knud Dreier (villig til genvalg)
b)   Gitte Askholm (villig til genvalg)
c)    Sekretær Oluf Nissen (ønsker at udtræde af bestyrelsen)

Viggo Bloch er foreslået til denne post)
 
Knud Dreier og Gitte askholm genvalgt.
Der indtræder ingen i Oluf Nissens plads.
Funktionen som sekretær overtages af nuværende bestyrelsesmedlem Viggo Bloch.
 
 
6.     Valg af Suppleant
Torben Kloster er villig til genvalg
Torben Kloster genvalgt
7.     Valg af revisor, samt revisorsuppleant, for 1 år ad gangen
  • På valg er: Revisor Lars Æbelø-Nielsen
  • suppleant Birthe Christensen
Revisor Lars Æbelø-Nielsen genvalgt
Birthe Christensen genvalgt som suppleant.
8. Evt. Palle overrakte Oluf en gavekurv for arbejdet i bestyrelsen i 5 år.
Drøftelse om hvornår der er for få til at deltage.
Men den planlagte tur i år gennemføres.
 

 

Konstituering pr 1.10.22

 

Efter at bestyrelsen ved seneste generalforsamling ( 21.3.229 fik mandat at til supplere sig selv, er der nu dannet en ny bestyrelse, hvor Viggo Bloch og Knud Dreier træder ind i bestyrelsesarbejdet.
 

BEstyrelsen konstituerede sig på flg måde:

Palle Kristensen formand
Knud Dreier Kasserer
Oluf Nissen Sekretær
Jørgen Randrup
Gitte Askholm
Viggo Bloch

Lisbeth Crafack supp.
Torben Kloster suppleant.

 Skæringsdato for kasserer er d. 1.11. Birthe Christensen gør regnskabet færdig indtil 31.10.22.

Referat fra generalforsamling 2022 for Cykel for Sagen

Mandag d. 21. marts kl. 19 hos Pro Varde.

Dagsorden jf vedtægterne: 10 deltagere

1.   Valg af dirigent

Knud Dreier er forslået og valgt.

Oluf tager referat

2.   Bestyrelsens beretning v formanden

Ole fremlagde bestyrelsens beretning.

Beretning vedlagt.

Godkendt

3.   Foreningens regnskab v. kassereren
(Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december)

 

Birthe fremlagde regnskabet (bilag udleveret)

Manglende betaling for reservedele drøftet (underskud)

Årsresultat 46.757 kr (+70.000kr   der allerede er udloddet)

Godkendt.

4.   Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

5.   Valg til bestyrelsen:

På valg er 3 medlemmer af bestyrelsen:

a)  Formand Ole Paterek (ønsker ikke genvalg)

b)  Sekretær Oluf Nissen (villig til genvalg)

c)   Jørgen Randrup (villig til genvalg)

 

3 på valg

Palle Kristensen foreslået og valgt

Oluf Nissen og Jørgen Randrup genvalgt

 

Bestyrelsen opfordres til at supplere sig selv, og bemyndiges til at undersøge om kassererjobbet kan udliciteres.

d)  Kasserer Birthe Christensen ønsker derudover at udtræde af bestyrelsen

e)    Valg af Suppleant (Lisbeth Crafack villig til genvalg)

Forslag om at spørge revisionsfirma om at føre regnskabet evt. som sponsorstøtte.

Godkendt

 

Lisbeth Crafack blev genvalgt som suppleant

6.   Valg af revisor, samt revisorsuppleant, for 1 år ad gangen

På valg er: Revisor Lars Æbelø-Nielsen
suppleant Steen Kruchov ønsker ikke genvalg

Lars Æbelø-Nielsen

Genvalgt

Birthe Christensen valgt som revisorsuppleant.

7.   Evt.

Torben Kloster, Knud Dreier, Jan Lynge, Steen Kruchov vil gerne være med til at lave ad hoc opgaver

Ole Paterek vil gerne stå til rådighed med at kontrollere betalingerne i tilmeldingsadministrationen.

Bestyrelsessupplering drøftet.

Skal vi melde ud at vi ikke cykler næste år hvis ikke der kommer et medlem mere til bestyrelsen.

Holdstørrelser og logistik drøftet.

Sponsorindtægter ser fornuftigt ud.

Oluf takkede Ole for hans indsats for foreningen og overrakte en gavekurv.

 Beretning

Cykel for Sagens jubilæumstur skulle have været afviklet i 2020, men det blev desværre aflyst pga. Covid-19. Heldigvis valgte de fleste tilmeldte at overføre turen til 2021 og det endte med at vi blev flere tilmeldte efter at vi igen åbnede for tilmelding den 1. februar 2021 og derefter kunne gå i gang med planlægningen.
Vi fik styr på ruterne-følgebiler-hjælpere og lavet gode sponsoraftaler, således at vi kunne få bestilt trøjer og de kom faktisk meget tidligt, da vi var lidt bekymret om de nu kom pga. covid situationen, flotte trøjer med en lilla farve.
Da turen skulle starte var der 22 der valgte at cykle fra Varde til Frederikshavn om torsdagen og videre til Skagen fredag morgen. De havde en rigtig god tur på en flot rute, samtidig var vejret med dem, så de ankom planmæssigt til Scandic-Frederikshavn.

Fredag morgen kl. 06:00 kørte lastbilen med cykler og bussen mod Skagen og de ankom i god tid. Inden de første hold kom afsted blev vi budt velkommen af Frederikshavn Kommune og så var det bare med at få cyklerne i gang og målet var Scandic-Ålborg. Den første etape gik godt og vi fik også regn undervejs, det skal vi åbenbart.

Lørdag morgen startede vi så mod Scandic-Horsens, og alle hold havde en god tur med godt vejr, med undtagelse af et par byger. Vi ankom alle godt til vores hotel, således vi kunne få et bad og en gang mad og derefter i seng, så vi var klar til en sidste etape søndag.

Søndag fik vi en ekstra gruppe med på turen, hvor Jørn Lund havde lavet et hold til sidste etape og de fik følgeskab af 2 fra Jobcentret midtvejs. Alle ryttere skulle op af Munkebjerg, hvor der denne dag var racerløb med gamle biler, så der fik vi lidt benzin os. De sidste hold ankom til tiden ved Næsbjerghus, så vi kunne i samlet flok cykle videre til Varde, hvor vi ved Ilva fik følgeskab af 25 cyklister fra tidligere donationsmodtager, IFS Vestjyderne og Café Paraplyen og ind på Varde Torv hvor mange tog imod os. Erik Buhl holdt velkomsttale som tidligere år og 10 års jubilarer blev også fejret på scenen, hvor alle fik en jubilæums  t-shirt, samt en gave fra Nr. Nebel Sparekasse.

I forbindelse med vores 10 års jubilæum havde vi valgt at holde en fest på torvet med musik og mad til dem som ønskede det, der var ca. 130 betalende. Det var en rigtig god måde at afslutte vores jubilæum på.
Vi fik et overskud på kr. 116.000 som Birthe senere vil redegøre for, det er vi meget stolte af.

Vi har efterfølgende spurgt vores deltagere om vores ide med at ændre turen vil være godt og flertallet sagde ja til det, men undtagelse af at vi skulle cykle samlet, med afgang fra Varde, så vi ankommer til Kolding, derefter Silkeborg og så hjem til Varde. Nu bliver det spændende hvor mange tilmeldte vi får, vi har sat en deadline til den 1 april af hensyn til den videre planlægning -hoteller-hjælpere-følgebiler-trøjer.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle sponsorer-hjælpere og jer som sidder i bestyrelsen, uden jer kan vi ikke gennemføre denne tur.

Jeg har valgt at stoppe i bestyrelsen efter nu 10 år, men har lovet at hjælpe med nogle praktiske opgaver. Det har været en fantastisk rejse at have deltaget i, hvor det også er lykkedes at få psykisk sårbare med på turen, det er jeg lidt stolt over. Samtidig har jeg mødt rigtig mange dejlige mennesker gennem disse år og set hvor stor en forskel vi gør. Det kan vi alle være stolte over.

Tak fordi jeg måtte være formand for jer og ønsker Cykel for Sagen god vind fremover.
Ole Paterek

Generalforsamling 17. juni 2021

1.     Valg af dirigent

Lisbeth Crafack foreslået og valgt.

Indkaldelse godkendt. 9 deltagere ved generalforsamlingen

2.     Bestyrelsens beretning v. Ole Paterek

Ole fremlagde bestyrelsens årsberetning.

Vedlægges som bilag til referatet.

Ole udtrykte en tak til alle der medvirker til at hele arrangementet kan gennemføres.

Ole fortalte efterfølgende at han ønsker at træde ud af bestyrelsen når han er på valg næste år. Han vil dog gerne være behjælpelig med praktiske opgaver

 

 

Godkendt af generalforsamlingen.

3.     Foreningens regnskab for det afsluttede regnskabsår. (Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december) v. Birthe Christensen

 Gennemgået af BC og godkendt.

årets overskud på kr 2357, skyldes at der er hensat betydeligt beløb i deltagerbetaling mm til 2021.

Foreningen har aktiver på 310.984 kr, hvoraf ca 280.000 er hensat indtil afviklingen af turen i 2021. Bliver turen ikke gennemført skal disse resturneres til de tilmeldt deltagere.

 

Specielt regnskab med et stort beløb til hensættelser, da deltagerbetaling til 2020 turen henstår til evt tilbagebetaling hvis 2021 turen ikke gennemføres.

4.     Indkomne forslag

ingen

5.     Valg til bestyrelsen:

Bestyrelsen består af i alt fem medlemmer der vælges for 2 år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges på lige år.

På valg er bestyrelsesmedlemmer:

1) Ann Jørgensen

2) Birthe Christensen, villig til genvalg

Ann Jørgensen ønsker ikke genvalg. Vil gerne være med ad hoc vedr. sponsorarbejdet.

Birthe Christensen villig til genvalg.

 

Vigtigt at der er en fuldtallig bestyrelse.

Gitte Askholm og Bjarne Christensen tilbyder sig til  praktiske opgaver i bestyrelsen

 

Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

Birthe, Gitte og Bjarne blev herefter valgt.

 

 

 

6.     Valg af revisor, samt revisorsuppleant, for 1 år ad gangen

Revisor Lars Æbelø-Nielsen

suppleant Steen Kruchov

 

 

Genvalg til begge.

7.     Evt.

Forslag om at lave en ”cykel sammen men hver for sig” for merindtægt til CFS.

 

Velliv og cykling i oktober . Her er der fokus på cykling i uge 41.

 

Bestyrelsen skal lave en oversigt over arbejdsopgaver således at der kan sikres et gnidningsfrit generationsskifte i betyrelsen. Herefter kan der indkaldes til et stormøde for interesserede

 

Ønske om at der er socialt samvær på turen med ”røverhistorier” fra dagens tur.

 

Cykelforsagen beretning 2021:

2020 skulle have været vores 10 års jubilæumstur, og vi var næsten færdige med vores planlægning af turen, men Danmark blev lukket ned og det gjorde vores tur også.

Vi valgte at skrive til alle vores deltagere (96) med opfordring til at flytte tilmeldingen til 2021, og det gjorde hovedparten, ca 20 personer fik pengene tilbagebetalt med undtagelse at medlemsgebyr.

Den 1. februar 2021 åbnede vi for vores tilmelding og på nuværende tidspunkt er vi 107 deltagere, hvilket er flere end sidste år, så det er positivt. Derudover er der en gruppe som cykler med fra Horsens den sidste dag, ca. 10-12 personer, så det bliver et pænt felt der ankommer til Varde Torv søndag den 15 august kl. 15:00.

16 personer har tilmeldt sig ekstremturen, det bliver en pæn gruppe, der helt sikker får en god tur fra Varde til Frederikshavn om torsdagen og videre til Skagen fredag morgen, så de kan følges med resten videre til Ålborg.

Vi fik lavet nye aftaler med vores hoteller, så de er klar til at modtage os. Borgmesteren i Frederikshavn kommune har lovet at få os sendt godt afsted fra Skagen.

Vores aftaler med sponsorer blev alle overført til 2021. Det samme gælder støtten fra Varde Kommune på kr. 20.000, tilskud fra Kultur og Fritid på kr. 26.000 (musik på torvet) og kr. 7000 fra Nordeafonden (scenen), så det er vi meget glade for. Sparekassen Nr.Nebel og Sparinvest har efterfølgende henvendt sig, da de

meget gerne ville lave et pænt sponsorat med os. Varde Kommune har for øvrigt og bevilget kr. 20.000 i 2022 og 2023.    TAK TIL ALLE.

Nu skal vi bare have de sidste detaljer på plads og forhåbentligt får vi lov til at holde en fest på Varde Torv, men det arbejdes der på.

Tak til alle som hjælper med at få gennemført vores 10. års jubilæumstur, uden jer kan denne tur ikke gennemføres. I gør alle en stor indsats på hver sin måde.  Tak for lån af lokale her hos ProVarde.

 

Referat fra generalforsamling d. 18. juni 2020 kl 19.00

Generalforsamlingen foregår hos Pro Varde. Kong Svends Plads 7A st, 6800 Varde

14 deltagere

Dagsorden

1.     Valg af dirigent

Finn Erik forslået og valgt.

Kommenterede den lovlige indvarsling jf. covid 19 problematikken.

Der var ingen indvendinger om afvikling af generalforsamlingen

2.     Bestyrelsens beretning v. Ole Paterek

Se bilag til referatet nedenfor

Godkendt.

3.     Foreningens regnskab for det afsluttede regnskabsår. (Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december) v. Birthe Christensen

Birthe gennemgik regnskabet.

Der er uddelt donationer for 98.000 kr

Kort drøftelse om trøjer og donationer.

Godkendt.

4.     Indkomne forslag

ingen

5.     Valg til bestyrelsen:

Bestyrelsen består af i alt fem medlemmer der vælges for 2 år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges på lige år.

På valg er bestyrelsesmedlemmer

1) Ole Paterek (villig til genvalg)

2) Finn Erik Kristiansen (genopstiller ikke)

3) Oluf Nissen (villig til genvalg)

Suppleant Lisbeth Crafack

Jørgen Randrup foreslået og valgt.

Ole Paterek og Oluf Nissen genvalgt.

Lisbeth Crafack genvalgt som suppleant

Eigil Knudsen ønsker ikke at fortsætte som suppleant. Der blev ikke på nuværende valgt en ny.

6.     Valg af revisor, samt revisorsuppleant, for 1 år ad gangen

Revisor Aage Brink Thomsen Ikke villig til genvalg

Revisor Lars Æbelø-Nielsen foreslås

suppleant Steen Kruchov

 

Lars Æbelø-Nielsen valgt.

Steen Kruchov genvalgt.

7.     Evt.

Jørn Lund tog fat i problematikken om manglende sponsorater. En tidligere vurdering har været at der skulle være over 100.000 kr. Der skal arbejdes på at øge sponsorbidraget.

Under 100 deltagere og under 100.000 i sponsorindtægter så er det måske ikke relevant at fortsætte med Cykel for Sagen.

Bestyrelsen vil arbejde videre med at øge sponsorindtægter.

Skal vi have rytterne til at komme med personlige sponsorater?

Vi skal måske være bedre til at fortælle hvad pengene er brugt til.

 

Forslag om en fælles træningstur i september mdr. 100-120 km enten lørdag d. 5. eller 6. september. Generalforsamlingen foreslog 5. september.

Steen Kruchov vurderer at MTB-ruten vil være næsten umulig at gennemføre på rimelig tid hvor der også skal køres spor (den sjove del af ruten). MTB bør aflyses. Sten Kruchov orienterer MTB-rytterne.

Lisbeth orienterede om konceptet ”Fælles tur hver for sig” d 16. august og DAI vil lave markedsføring for turen. Formål at promovere Cykel For Sagen på landsplan.

Der er opbakning til forslaget.  

Bestyrelsen takkede Finn Erik for sit engagement i bestyrelsen.

Ejgil Knudsen (desværre ikke til stede) fik også en tak for sit stor arbejde for foreningen gennem mange år. 

                         

Beretning generalforsamling Cykel for Sagen 2019.                                Varde den 18. juni 2020.

Jeg vil gerne starte med at sige tak til ProVarde for lån af lokaler til vores generalforsamling. 
Sidste år på vores generalforsamling besluttede vi at ændre vores vedtægter, således at vi kunne blive omfattet af DIF/DGI idrætsforsikringer, og det fik vi brug for i forbindelse med Kirsten´s uheld ved læsning af madbilen, så hun fik dækket omkostninger til behandling, så godt vi gjorde det, men heldigvis kun dette ene uheld. 
2019 havde vi også et samarbejde med Jobcenteret og Varde Cykelklub, for at få unge videre i deres liv. Opgaven var at få dem i gang med at cykle og målet var at cykle med på sidste etape, hvilket 2 personer skulle, men den ene fik beskadiget sin skulder Blåvandshuk rundt, men Alex tog så bare hele turen fra Frederikshavn til Varde på MTB, sejt af ham. Jobcentret har efterfølgende sagt at de havde succes med dette forløb, som nu har ført til at de gør noget tilsvarende i 2020. 
IF Frisk fra Ringsted deltog med 7 personer i år, som alle fuldførte, og der var 2 med fra Ålborg, hvor den ene måtte holde ved ankomsten til Ålborg, men hjælperen klarede hele turen til Varde, hvor han blev modtaget af flere fra Ålborg. Derudover havde vi også en med fra Varde, som også gennemførte.  Dejligt at vi nu har fået nogen med fra den gruppe borgere, som Cykel for Sagen støtter, lad os håbe det kunne udvikle sig. 
Året startede med at få gjort klar til tilmelding den 1. februar 2019. Vi endte med at have ca. 100 tilmeldte på turen, hvor vi lukkede 30 km holdet ned og flyttede dem til 27,5 pga. få tilmeldte. 2019 var vores 9 gang. 
Torsdag den 15 august cyklede 8-9 personer fra Varde mod Frederikshavn, og havde nogenlunde vejr, indtil den sidste strækning, så de kom lidt sent ind, men fik et bad samt noget godt at spise. Ca 360 km, og så skulle de cykle 60 km til Skagen dagen efter, for at være klar til at cykle med de øvrige ryttere mod Ålborg, dog med undtagelse af 8 MTB ryttere, som startede i Frederikshavn. 
Vi fik en god velkomst af MOB DIN KROB, som fik og sendt godt afsted, og inden fik de en donation på kr. 10.000.  
Fredagen forløb rigtig godt, og vi havde faktisk godt vejr, hvis nogen skulle have glemt det og blev godt modtaget i Ålborg. 
Lørdag morgen startede turen mod Herning, og vi fik en del regn undervejs, og den lokale klub ville tage imod os ved Scandic-Herning, men vi fik dem sendt hjem pga. forsinkelse, så det blev kun en velkomst til de første par hold, hvilket var lidt ærgerligt. Søndag gik turen videre mod Varde, og der blev vi godt nok våde, vel nok det værste vi har prøvet i de første 9 år, men da vi kom til Næsbjerghus begyndte det at stilne af og vi kunne cykle ind på Varde torv i tørvejr, som vi igen havde valgt som endestation, hvor vi blev modtaget af mange jublende gæster, så det var en rigtig god oplevelse. 
Erik Buhl bød os velkommen og alle ryttere fik øl og pølser, godt trætte efter 3-4 dages tur ned gennem Jylland. Der var musik på scenen, som var med til at give en god stemning, selvom vi også fik lidt regn til sidst. 

MTB rytterne havde også haft en rigtig god tur, og de ankom samtidig som os andre til Næsbjerghus. 

Stor tak til Lions, fordi de sørgede for at alt på Varde Torv fungerede perfekt, hvilket er en stor hjælp for os, da vi jo sad på cyklen. 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle vores sponsorer og ryttere, som er med til at gøre Cykel for Sagen muligt, for uden jer kan vi ikke få et overskud på ca. 85.000 kr. Vi har nu rundet ca.1,5 mill kr. på de første 9 år, det kan vi alle være stolte af at være en del af. Årets overskud er uddelt efter at vi har modtaget ansøgninger og behandlet disse i vores udvalg, hvilket kan ses på vores hjemmeside, hvoraf de første kr. 35.000 blev uddelt i Skagen-Ålborg-Herning og Varde. 

Speciel tak til alle vore hjælpere/kaptajner, uden jer er denne tur ikke mulig at få gennemført, i gør bare en forskel. 

Tak til Varde Kommune og Ungerådet. Tak for et godt samarbejde i bestyrelsen og udvalg.

Datoen for turen 2020, blev desværre udsat til 2021 da vi jo har fået besøg af Covid-19, så vi havde ikke 
andre muligheder end at udsætte vores 10 års jubilæumstur, hvor vi havde ca. 100 tilmeldte, 22 har bedt om at få pengene retur, da de ikke var sikker på at kunne deltage næste år, som er den 13-15 august med ekstremturen den 12 august, så det glæder vi os til. Vi cykler den allerede planlagte rute, og booket de samme hoteller i Frederikshavn-Ålborg og Horsens.
Vi ser frem til en rigtig god jubilæumstur i 2021, forhåbentligt får alle igen en god oplevelse og vi igen kan uddele midler til psykisk sårbare. Vi skal have en fest på Varde Torv, med musik. 

Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til Finn Erik, som nu har valgt at stoppe i bestyrelsen, men har lovet at hjælpe med at få sponsorer på plads, hvilket vi er glade for. Tak også til Ejgil Knudsen, som har valgt at stoppe med at hjælpe i Cykel for Sagen. 

Hilsen
Ole Paterek

 

Referat fra Generalforsamlingen i Cykel for Sagen  18. marts 2019
Deltagere:  24 medlemmer mødt

Dagsorden:

1)      Valg af dirigent

Eigil Nielsen valgt. Konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling

2)      Formandsberetning

Ole Paterek aflagde bestyrelsens årsberetning.

Se særskilt bilag.

Efter korte kommentarer til beretningen blev den godkendt med applaus.

Knud Dreier, Varde Cykelklub orienterede om det samarbejde Cykel for Sagen har indgået med Varde Cykelklub vedr. fællestræning for deltager i turen Skagen til Varde: Gratis træning tirsdag og torsdage i 3 mdr sammen med C eller D-holdet.

Der er igen lavet aftale med Vestergade Cykler om salg af gode landevejsdæk til særpris.

Der arrangeres 3-4 længere ture i weekender. Nærmere herom på vores hjemmeside og Facebook

3)      Foreningens regnskab

Kaj Jensen fremlagde årsregnskabet, der viste et overskud på 145.807 kr.

Regnskabet godkendt.

4)      Indkomne forslag

Bestyrelsen havde på forhånd fremsendt forslag til vedtægtsændringer:

Begrundelse for at blive en idrætsforening er at vi bliver forsikringsdækket via DGI/DIF.

Hovedpunkterne i de nye vedtægter gennemgået. Med enkelte ændringer vedr aldersgrænse for medlemskab og udeladelse af paragraf om passivt medlemskab blev vedtægterne enstemmigt vedtaget.

 

5)      Valgt til bestyrelsen

På valg er Kaj Jensen (ønsker ikke genvalg)

Ann Jørgensen (villig til genvalg)

Birthe Christensen foreslået.

Ann og Birthe valgt

 

Valg af suppleant for en toårig periode:

På valg er Eigil Knudsen. Genvalgt.

 

Valg af revisor og revisorsuppleant:

På valg er revisor Aage Brink Thomsen og suppleant Steen Kruchov

Begge genvalgt.

 

6)      Eventuelt

Der blev foreslået at det skal være mere synligt for alle hvad de enkelte har meldt sig til på hjemmesiden. Sportstiming har den løsning.

Bestyrelsen arbejder videre med synliggørelsen.
Spørgsmål om der er hjertestarter med i bilerne da der er mange ældre med.
VCK har en hjertestarter i klubbilen. Konklusion: Hjertemassage er vigtigere end hjertestarter.

Kaj Jensen blev takket for sit arbejde i bestyrelsen og fik overrakt en hilsen af formanden.

 

 

   
   
   

 

 

Formandens beretning

Jeg vil gerne starte med at sige tak til Varde Cykelklub for lån af lokaler til vores generalforsamling.

Året startede med at få gjort klar til tilmelding den 1. Februar 2018. Vi havde igen valgt at lave et MTB hold på 20 deltagere, da vi havde god succes fra sidste år, således at vi ialt havde 120 pladser til salg. MTB holdet blev mere end fyldt op med ca. 38 deltagere primært fra Sportspark Blåvandshuk, og vi endte med at blive udsolgt med det største antal ryttere nogensinde. 138 deltagere, på dagen var vi 135 pga afbud til op til turens start.

2018 var vores 8 år og hvor vi igen startede turen fra Skagen og Frederikshavn, efter ønske fra vores ryttere, en enkelt ville vende ruten, så der var rygvind.  Vores MTB  startede i Frederikshavn, så de også havde mulighed for at køre spor undervejs og ankomme til Ålborg sammen med de andre ryttere.
Torsdag den 16/8 havde vi en gruppe på 16 ryttere, som startede om morgenen kl. 05:00 fra Varde for at cykle direkte til Frederikshavn ca. 360 km, hvor de overnattede på Scandic, turen gik rigtig godt med fint vejr og vist lidt hjælp med en sydvestlig vind og kom i mål med et gennemsnit på ca 28/kmt. Fredag morgen cyklede de til Skagen, for at tilslutte sig resten af følget der kom med bus fra Varde.
Fredag den 17/8 om morgen kl. 06:30 blev lastbilen læsset med cykler i Varde og rytterne blev sendt af sted i bus/følgebiler med ankomst til Skagen Fritidscenter ca. Kl. 11:00 for derefter at blive omklædt og gjort cyklen klar og få en sandwich. MTB kørte som sagt til Scandic Frederikshavn. Vi blev budt velkommen af Mob din Krop og efter et par taler fik vi sendt første hold mod Ålborg. MOB din Krop fik doneret en check på kr. 10000, de også havde nogle ryttere med på turen til Ålborg, hvor de blev og spiste med om aftenen.
Vi havde godt vejr på vejen mod Scandic Ålborg, men med en del vind. Vi fik en god velkomst af personale og brugere fra Poppelvej, som vi også donerede en check på kr. 10000. 
MTB rytterne havde også haft en rigtig god tur, og de ankom samtidig som os andre.
Lørdag morgen havde vi vores kongeetape på mellem 160 til 185 km afhængig af hold. Vi havde en god dag, dog var vi udfordret af megen sidevind, som var lidt hårdt for de fleste. Regnvejr var vi heldigvis skånet for. Alle ryttere ankom med godt humør til Scandic, Silkeborg. Silkesind havde sørget for en flot velkomst og der blev danset sumba på parkeringspladsen med deltagelse af mange ryttere, et rigtigt flot syn.
Søndag morgen var alle ryttere klar til sidste etape, hvor vi også havde godt vejr undervejs til Varde. Vi skulle være i Varde kl. 15:30 og alle hold ankom til Næsbjerghus til tiden, nogle nåede at få købt en stor øl inden  vi samlet kørte i en lang kortege ind mod Varde.Et fantastisk flot syn med så mange ryttere i følget.. Vi blev modtaget af mange mennesker ved åen, hvor Varde Garden tog imod os, hvilket var en rigtig god oplevelse. Borgmester Erik Buhl bød os velkommen hjem til Varde. Vi endte dog med at få en regnbyge efter taler/donationer. Vi havde lavet et samarbejde med VardeÅdag, men i 2019 rykker vi tilbage til torvet efter ønske fra en del ryttere.

Stor tak til Lions, fordi de sørgede for at alt på pladsen fungerede perfekt, hvilket er en stor hjælp for os, da vi jo sad på cyklen.

Vi havde også i år et hold med lavere hastighed og lidt kortere, hvilket fungerede rigtig godt med godt deltagerantal, bla fra IF Frisk, Ringsted, så det vil vi også fortsætte med, på samme måde som MTB holdet.  Varde er stadig vores ankomstby, hvilket vi fortsætter med. Vi er enige om i bestyrelsen at vores tur hedder Skagen-Varde med forskellige ruter, så vi får afveksling de enkelte år. 


Stor tak til de kaptajner der stod for at lave fællestræning i eget regi, det var mange rigtig glade for, hvordan det bliver i 2019 har vi endnu ikke besluttet. Vi vil også opfordre vores deltagere til at tilmelde sig Varde Classic, samt Blåvandshuk Rundt, hvor vi nok igen får vores egen tilmeldingstid, og selvfølgelig bruge cykeltrøjen fra sidste år hvis den haves.


Jeg gerne sige tak til alle vore sponsorer og ryttere, som er med til at gøre Cykelforsagen muligt, for uden jer kan vi ikke få et overskud på ca. 146.000 kr. Vi har nu rundet ca.1,2 mill kr. på de første 8 år, det kan vi alle være stolte af at være en del af. Årets overskud er uddelt efter at vi har modtaget ansøgninger og behandlet disse i vores udvalg, hvilket kan ses på vores hjemmeside.


Speciel tak til alle vore hjælpere uden jer er denne tur ikke mulig at få gennemført. 


Vi har i år et punkt på vores dagsorden angående ændring af vores vedtægter, da vi har fundet ud af at vi faktisk skal have vores frivillige hjælpere forsikret på turen, hvis vi bruger mere end 400 timer om året, og det gør vi. Ved at ændre vores vedtægter til at vi bliver en idrætsforening, gør at vi så kan blive medforsikring under DIF/DGI. Vi håber at vores nye vedtægter vil blive godkendt, ellers skal vi tegne separate forsikringer, hvilket vil blive en del dyrere

Tak til Varde Kommune/Varde Å-dag for hjælpen ved Varde Å i samarbejde med Lions og Ungerådet og tak for et godt samarbejde i bestyrelse og udvalg.

Datoen for turen 2019 er den 16-18/8, ekstremturen starter d. 15/8 og vi forventer at ankomme til Varde Torv kl. 15:30, hvor Borgmester Erik Buhl vil tage imod os. Vi er stadig i gang med at planlægge turen, så det kommer der nærmere om. Ruterne kan allerede ses på vores hjemmeside, men mangler lige at blive gennemkørt inden der kommer link til ruterne. Vi har lavet forskellige ruter hver dag, som så kan vælges af kaptajnen afhængig af rytternes forventede formåen. De korteste er beregnet til 22 og 25 km hold. 


Vi ser frem til en rigtig god tur i 2019, forhåbentligt får alle igen en god oplevelse og vi igen kan uddele midler til psykisk sårbare. Vi er lige nu 84 tilmeldte incl. MTB, derudover mangler vi nogle kaptajner-løjtnanter-bestyrelse, så vi har ledige pladser. MTB er på 7 deltagere mod 38 sidste år. 14 har betalt for 2019 medlemskab indtil nu. IF Frisk har i år tilmeldt 8 personer, hvoraf en er følgebil
og Kultur og Fritid, Ålborg har tilmeldt 2. 
MTB               7
22                  17
25                  38
27,5                18
30                  4
Ekstrem          9

Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til Kaj, som nu har valgt at stoppe i bestyrelsen. Kaj har gjort et stort stykke arbejde som kasserer og haft styr på kontoen.

 

Referat generalforsamling 2018

 
Foreningen Cykelforsagen har afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 19.00 i Varde Cykelklubs lokaler, Håndværkervej 10A. 6800 Varde
Formand Ole Paterek bød velkommen, hvorefter vi gik over til

  Dagsorden ifølge vedtægter:

 1)  Valg af dirigent: Ejgil Knudsen. Ejgil Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig varslet og derfor beslutnigsdygtig
2)  Bestyrelsens beretning ved formand Ole Paterek: Se nedenfor
3)  Foreningens regnskab for det afsluttede regnskabsår  blev fremlagt af kasserer Kaj Jensen og godkendt af forsamlingen
4)  Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for en to-årig periode
På valg var: Ole Paterek, Elin Lund og Finn Erik Kristiansen
Ole Paterek og Finn Erik Kristiansen: begge genvalgt
Elin Lund har ønsket at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. I stedet valgtes Oluf Nissen 
5) Valg af 1 suppleat for en to-årig periode.
På valg var Lisbeth Crafack, som blev genvalgt
6) Valg af revisor samt suppleant, for 1 år ad gangen
På valg er revisor Aage Brink Thomsen og revisorsuppleant Steen Kruchov. Også genvalg til begge
7) Evt. indkomne forslag. 
Ingen
 8) Eventuelt 
Ole Paterek overrækker en meget flot kurv til Elin som tak for indsatsen. Elin trækker sig tilbage som aktiv del af bestyrelsen, men vil stadig varetage nogle funktioner, bl.a. bestilling af tøj og organisering af serviceteamet
Ejgil Knudsen foreslår, at deltagerne tilmelder sig Strava, så de dels kan lægge egne træningspas ind og dels kan følge med i, hvordan det går med andre af deltagerne
 

Beretning generalforsamling Cykelforsagen 2018.

 Jeg vil gerne starte med at sige tak til Varde Cykelklub for lån af lokaler til vores generalforsamling, samt tak til Jytte og Kirsten, som hjælper med forplejningen i aften.
Året startede med at få gjort klar til tilmelding den 1. Februar 2017. Vi havde igen valgt at lave et MTB hold på 20 deltagere, da vi havde god success fra sidste år således at vi ialt havde 120 pladser til salg. MTB holdet blev fyldt op med ca. 22 deltagere primært fra Sportspark Blåvandshuk, men vi havde ledige pladser på racer da turen startede, lidt færre end året før, vi endte på 121 betalende ryttere, men på dagen var vi ca. 116 pga afbud i sidste øjeblik.
 Alle ryttere betalte for medlemskab af vores forening, dertil kommer ca. 10 yderligere som betalte kr. 100/medlem, så det er vi godt tilfredse med i bestyrelsen, som viser god opbakning til foreningen og det gode formål.
 2017 var vores 7 år og vi havde igen besluttet at starte turen fra Skagen, da mange af vores ryttere havde givet udtryk for dette i evaluering af 2016 turen.  Vores MTB ryttere valgte at starte i Frederikshavn, så de også havde mulighed for at køre spor undervejs og ankomme til Aalborg sammen med de andre ryttere.
 Torsdag den 17/8  havde vi en gruppe på 14 ryttere, som startede om morgenen kl. 05:00 fra Varde for at cykle direkte til Frederikshavn, hvor de overnattede på Scandic som alle var godt tilfredse med. turen gik rigtig godt med fint vejr og vist lidt hjælp med en sydvestlig vind, men fra det sidste depot blev det regnvejr og modvind, så de fleste så lidt trætte ud ved ankomsten til Frederikshavn. Fredag morgen skulle de så lige varmes op, da de cyklede til Skagen, for at tilslutte sig resten af følget der kom med bus fra Varde.
 Fredag den 18/8 om morgen kl. 06:30 blev lastbilen læsset med cykler i Varde og rytterne blev sendt af sted i bus/følgebiler med ankomst til Skagen Fritidscenter ca. Kl. 12:00 for derefter at blive omklædt og få gjort cyklen klar og få en let frokost. Vi blev budt velkommen af Mob din Krop med musik og  et par taler inden vi fik sendt første hold mod AAlborg, samtidig fik vi doneret en check på kr. 10000.
 Elin havde lovet godt vejr, og det havde vi også det meste af vejen mod Scandic AAborg,  hvor vi blev budt velkommen af personale og brugere fra Poppelvej, som også fik varmet rytterne igennem på parkeringspladsen. en rigtig god velkomst. Vi donerede en check til dem på kr. 10000.
 MTB rytterne havde også haft en god tur, og de ankom samtidig som os andre.
 Lørdag  morgen havde vi vores kongeetape på ca. 185 km og ca. 1800 højdemeter, så en lang og udfordrene etape, men vi blev desværre nødt til at afkorte turen da der var regattafest i centrum af Silkeborg, hvilket nogle rytter var glade for. Alle ryttere ankom med godt humør til Scandic, Silkeborg,  og vejret var også med os med lidt regn, og der var sørget for solskin. 30 km holdet var forsinket, da de tog en lidt længere tur på ca. 195 km via Himmelbjerget. Silkesind fra Silkeborg havde sørget for en flot velkomst og der blev danset Zumba i cykelsko på parkeringspladsen med deltagelse af mange ryttere, et rigtigt flot syn.
Søndag morgen var alle ryttere klar til sidste etape, hvor vi også havde godt vejr med lidt regn undervejs. Vi skulle være i Varde kl. 15:30 og alle hold ankom til Næsbjerghus til tiden, nogle nåede at få købt en stor øl inden  vi samlet kørte i en lang kortege ind mod Varde. Vi var så heldige at få TV Syd til at komme og lave en reportage af Cykelforsagen, så de fulgte et hold på den anden side af Starup og efterfølgende hele vejen ind til ankomsten ved Varde Å, så der fik vi lidt god reklame, da det blev vist søndag aften. Vi blev modtaget af mange mennesker ved åen og der var music på scenen, dejlig oplevelse, men vi skulle jo lige have en regnbyge inden Erik Buhl bød os velkommen hjem til Varde. Vi havde lavet et samarbejde med VardeÅdag, hvilket vi også vil gøre i 2018.
 Stor tak til Lions, fordi de sørgede for at alt på pladsen fungerede perfekt, hvilket er en stor hjælp for os, da vi jo sad på cyklen.
 Vi havde på opfordring  lavet et hold med lavere hastighed og lidt kortere distance, hvilket fungerede rigtig godt med et godt deltagerantal, så det vil vi også fortsætte med fremover, på samme måde som MTB holdet. Vi har stadig Varde som ankomstby, hvilket vi også vil fortsætte med fremover. Vi er også enige om i bestyrelsen at vores tur hedder Skagen-Varde med forskellige ruter, så vi får afveksling de enkelte år og vi er modtagelige for gode forslag, så vi kan udvikle os.
 Datoen for turen 2018 er 17-19/8, ekstremturen starter d. 16/8 og vi forventer at ankomme til Varde Å  kl. 15:30, hvor Borgmester Erik Buhl vil tage imod os. Vi er stadig i gang med at planlægge turen, så det kommer der nærmere om, ruterne kan allerede ses på vores hjemmeside. Ruterne mangler lige at blive gennemkørt inden der kommer link til ruterne. Vi har lavet 2 ruter hver dag undtagen den sidste dag, som så kan vælges af kaptajnen afhængig af rytternes forventede formåen.
 Vi er  enige om i bestyrelsen, at vi vil lave fællestræning i eget regi,  og det bliver delt op i 2 grupper tilpasset den hastighed den enkelte er tilmeldt til, derudover vil MTB også lave deres egne træningsture. Vi vil også opfordre vores deltagere til at tilmelde sig Varde Classic, samt Blåvandshuk Rundt hvor vi har vores egen tilmeldingstid, og selvfølgelig bruge cykeltrøjen fra sidste år hvis den haves. Datoer for træningsture vil blive meddelt hurtigst muligt.
 Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle vore sponsorer og ryttere, som er med til at gøre Cykelforsagen muligt, for uden jer kan vi ikke få et overskud på ca. 150.000 kr. Vi har nu rundet ca.1 mill kr. på de første 7 år. Årets overskud er uddelt efter at vi har modtaget ansøgninger og behandlet disse i vores udvalg, hvilket kan ses på vores hjemmeside.
 Speciel tak til alle vore hjælpere med Elin som “kaptajn”, som sidder i følgebiler, bagage Per, samt vores vigtige madvogn med Jytte og Kirsten.
 Tak til Varde Kommune/VardeÅdag for hjælpen ved Varde Å i samarbejde med Lions og Ungerådet og til sidst tak for et godt samarbejde i bestyrelse og udvalg, vi går altid fra møderne med et smil-dejligt.
 Vi ser frem til en rigtig god tur i 2018, forhåbentligt får alle igen en god oplevelse og vi igen kan uddele midler til Psykisk sårbare. Vi er lige nu 119 på hjul, hvoraf 17 er kaptajner-løjtnanter-bestyrelse, så vi har lige ca. 15 ledige pladser. MTB er på 37 deltagere med hovedparten fra Oksbøl. 13 har betalt for 2018 medlemskab indtil nu.  13 er tilmeldt på 22 km gruppen. Derudover har vi fået et sponsorrat fra Rotary Warvith på kr. 10000, så vi kan give nogle psykisk sårbare mulighed for at deltage, og vi har en fra Varde, 2 fra Ringsted , samt 2 fra Frederikshavn på turen.
 Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til Elin, som nu har valgt at stoppe i bestyrelsen, og vil nyde sin pensionisttilværelse, Elin har gjort et fantastisk stort stykke arbejde lige fra starten af Cykelforsagen og holdt sammen på alle trådene, så deltagerne kunne få en god tur. Heldigvis er Elin med på turen som løbsledelse, sammen med Mette Kloster, det er vi meget glade for. Endnu engang stor tak for din indsats gennem de sidste 7 år.